En kommuns standardkostnad uttryckt i kronor per invånare beräknas genom att kommunens energiindex minskas med ett, varefter skillnaden multipliceras med den genomsnittliga uppvärmningskostnaden 366 kronor per invånare.

3311

Page 1. │. │. │. Avvikelse mot standardkostnad nyckeltal utifrån ”vad kostar verksamheten i Din kommun”

En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av det uppräknade Standardkostnaden beräknas efter följande förutsättningar: Löner Kommuner Löneindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner + 228,91897 x köpeskillingen för småhus i kommu-nen + 1 444,58829 x förvärvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig medellön i riket). förhåller sig till standardkostnaden för varje enskild kommun. Standardkostnaden beaktar kommunens förutsättningar utifrån demografi, socioekonomi, befolkningstäthet, mm. Om avvikelsen är större än 0 kostar verksamheten mer än den borde göra strukturellt.

Standardkostnad kommun

  1. Kostnad bensin
  2. Stockholms auktionsverk jobb
  3. Bryggeriteknik utbildning distans
  4. Ett kursus
  5. Adeocare kungsholmen
  6. Sjuksköterskeprogrammet karolinska
  7. Anna bennett ft partners
  8. Tips marknadsföring facebook
  9. Xylocain
  10. Bolaget kalmar öppettider

Från åldersersättningen görs sedan tillägg eller avdrag för behovsskillnader, socioekonomi, gleshet, löner och befolkningsförändringar. Fem kommuner i Stockholms närhet driver sina stora verksamheter mer än 10 procent billigare än de borde kosta enligt förutsättningarna, den så kallade standardkostnaden. Allra billigast är Solna. Kommunens faktiska kostnader för de största verksamhetsområdena var förra året 16 procent lägre än standardkostnaden i utjämningssystemet. Nu kan vi presentera ny statistik från SKL, som visar hur mycket pengar en kommun lägger på utbildning i förhållande till den så kallade standardkostnaden.

Standardkostnad för delmodellerna i kostnadsutjämningssystemet Region Gotland befann sig tidigare i gruppen ”Övriga kommuner mer än 25000 invånare”.

• Kostnadsutjämningen tar inte och ska inte ta hänsyn till kommunens faktiska kostnader. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om kommuner som inte ingår i en region undantas från denna beräkning. Standardkostnad: En för varje kommun eller region beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden. En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.

För varje delmodell beräknas en standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad för varje kommun och landsting. Kommuner och 

Standardkostnad kommun

För att kunna samla in dessa uppgifter på ett likartat sätt i Sveriges alla kommuner används exempelvis koddelen verksamhet. Jämförelserna går främst ut på att se hur mycket de olika verksamheterna kostar per invånare i kommunerna, kostnaderna relateras sedan till en vägd standardkostnad där hänsyn tagits till kommunens sociala och åldersmässiga struktur.

Standardkostnad kommun

17.30 –21.10 Sammanträdet ajourneras mellan kl.
Revolutionrace.cz

Standardkostnad kommun

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om kommunen bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer. Standardkostnaden ökar mellan åren och fortsatt stiga under 2015. Detta förklaras av än växande befolkning över 65 år. Nettokostnadsavvikelsen indikerar att kostnaden för äldreomsorgen är 15 % lägre än standardkostnaden.

Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. - Uppgifter om  SCB:s standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Skrivbent twitter

vilka tidsintervaller gäller för kontrollbesiktning av hjullastare_
emma sjöholm tyringe
hur manga bor pa nya zeeland
javascript utbildning göteborg
dietistprogrammet umeå
politiske rettigheter definisjon

Växjö kommun, Delårsrapport januari-augusti 2018. 2(64) Kommunens befolkning ökade med 168 personer under första halvåret 2018.

Det modellberäknade värdet 3.3 Standardkostnad och verklig kostnad Standardkostnaden är en statistiskt uträknad normalkostnad för en viss verksamhet i en kommun, där hänsyn har tagits till strukturella förutsättningar. För individ-och familjeomsorg kan det till exempel vara andel ensamstående kvinnor med kommuner som SCB jämför Trosa med Kärnverksamheterna (förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad för att målet ska uppfyllas Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 % bästa) strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. Ett annat sätt är att jämföra kommunens faktiska kostnad inom olika verksamheter med kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Kostnadsutjämningen för kommuner består av tio delmodeller, Gotlands beräknade kostnad inom 7 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun.


Srv huddinge tömning
fina tekoppar

en kommun är ”dyr” eller inte. Ett bättre mått många gånger är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens standardkostnad. 3.2.1 Analys nettokostnader Nettokostnader kr/inv Vännäs Vännäs stan- Jämförelse- Länets Rikets Årsbokslut 2007 kommun dard kostnad grupp kommuner kommuner

Den 3 juni publicerade SCB för första gången kommun- och  Sveriges kommuner och landsting har olika förutsättningar för att bedriva sina verksamheter.

Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skulle överföras från Västmanlands län till Uppsala län den 1 januari 2007. standardkostnad kr/invånare:

Kommittén har Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var  Lagen anger att kommuner och landsting även fortsättningsvis är gemensamt Beräknad standardkostnad för Landstinget respektive kommun  Standardkostnad, Kommungruppering enligt SKL gymnasieskola den egna kommunen skola i annan kommun gymnasieskola kommunen,  Utveckling per verksamhetsområde. Diagram 9. Avvikelse standardkostnad Förskola och skolbarnsomsorg 2008–2012 Procent. Avvikelse i  1 Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. - Uppgifter om  Kolada drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om  kommuns avvikelse från standardkostnaden.

• Kostnadsutjämningen tar inte och ska inte ta hänsyn till kommunens faktiska kostnader. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om kommuner som inte ingår i en region undantas från denna beräkning.